Ordensregler

 

REGLER

Ordensregler for E/F Ringparken, Randers 
Vedtaget på generalforsamling d. 28.04. 2014.
I øvrigt henvises til tinglyste vedtægter.
Udlejer er ansvarlig for at lejer overholder nærværende regler.
Beboere er ansvarlige for at egne børn og gæster overholder nærværende regler.
 
1. I tilfælde af grove og/eller gentagne overtrædelser af nærværende regler pålægges efter bestyrelsens vedtagelse et gebyr på kr. 500,- pr. forseelse. Gebyret skal dække administrators, viceværtens og bestyrelsens tid.  Gebyret pålægges den pågældende lejligheds-ejer og trækkes automatisk sammen med fæl- lesudgifter.   

AFFALD:
2. Det er forbudt at aflevere autodele, byggeaffald, beton, cement, klinker, køkkenskabe, toiletter, håndvaske, vinduesglas, PVC og lignende uhåndterbart affald i Ringparken. Det skal beboere selv aflevere på en af Randers’ Genbrugspladser.
Det påhviler ejere og lejere til enhver tid at overholde de aktuelle regler for affaldssortering.
Aktuelle regler for affaldssortering kan findes på ejerforeningens hjemmeside og hos vicevært.

I tilfælde af forkert affaldssortering kan ejer pålægges et gebyr på kr. 500,- pr. forseelse. Gebyret skal dække administrators, viceværtens og bestyrelsens tid. Gebyret pålægges den pågældende lejligheds-ejer og trækkes automatisk sammen med fællesudgifter 

3. Det er forbudt at henkaste affald på Ringparkens arealer. 

4. Det er forbudt at kaste affald eller andre effekter ned fra vinduer og altaner. 

5. Det er forbudt at henstille affald i gangarealer, kældergange, i tørre-, vaske-, cykel-, knal- lert- og barnevognsrum. 

6. Rygning er forbudt i opgange og overalt i kældre. Vis hensyn, røgen trækker ind i lejligheder pga. undertryk skabt af ventilationssystem. 

7. Det er forbudt at henkaste cigaretskod, tændstikker, o.l. – både inden- og udendørs. 

8. RENHOLDELSE:
Beboere har rengøringspligt af trappeopgangene en uge af gangen. I opgange med 2 lejligheder pr. etage er rengøringspligten fordelt således:
Til venstre: ulige uger (uge 1, 3, 5 osv.)
Til højre:  lige uger (uge 2, 4, 6 osv.).
I opgange med 3 lejligheder pr. etage er rengøringspligten fordelt således:
Til venstre: uge 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52
I midten: uge 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53
Til højre: uge 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51
I en rengøringsuge påhviler det beboeren at renholde opgangen efter følgende regler:
Trappen vaskes inklusive hele reposén i beboerens etage, ned til reposén i den underliggende etage. Beboere i stueetagen skal rengøre til og med kældergulvet i trapperum samt banke de til ejendommen hørende måtter og rense måtterammen ved hoveddør. Det påhviler be- boerne at renholde vægge, dør- og vindueskarme, lister og lampekupler i opgangen. Vigtigt: Dersom en beboer ikke opfylder sin forpligtelse til at udføre pligtig rengøring efter 1 skriftlig advarsel, er ejerforeningen berettiget til for beboerens regning at iværksætte rengø- ringen ved et af ejerforeningens bestyrelse valgt rengøringsselskab. Betaling vil blive opkræ- vet med førstkommende opkrævning af fællesydelse. Ejeren af udlejede ejerlejligheder hæf- ter for egne lejeres opfyldelse af forpligtelsen og modtager kopi af den skriftlige advarsel.
 
9. Beboere skal selv renholde vinduer i lejligheder (både ind- og udvendigt), hvorimod ejerfor- eningen sørger for pudsning af ruder i opgange.  

10. Det er forbudt at opsætte annoncer i opgange. Brug opslagstavle inde i miljøstation. 

11. Det er forbudt på gange og trapper at henstille effekter (fodtøj, spande, baljer, legetøj, cyk- ler, barnevogne m.v.). Gælder også under trapper. 

12. Det er forbudt at tegne og male på Ringparkens træ- og murværk eller på anden måde be- skadige Ringparkens bygning og inventar. 

13. Sengetøj, tæpper og lignende må ikke udluftes eller bankes i opgange, fra vinduer eller al- tan. Tæppebankning henvises til sider på skraldeskure. 

TØJVASK:
14. Reglement for vaske- og tørrerum i kælder:
 Kun tøj fra Ringparkens beboere må vaskes og tørres.
 Husk at tømme evt. lommer – brug vaskepose til bøjle-BH’er.
 Det er forbudt at vaske tæpper i maskinerne – tæpper ødelægger maskinerne!
 Der må kun vaskes fra kl. 7.00 til kl. 21.00 – Vis hensyn, maskinerne støjer!
 Vaskemønter skal købes hos KIWI, Ægirsvej 1
 Der skal reserveres tid med hængelås på reservations-tavlen.
 Hængelås skal påføres lejlighedsnr. – ellers bliver den fjernet!
 Hvis vask ikke er påbegyndt 15 min efter reserveret starttid, må tiden overtages.
 Undgå vandsprøjt på maskinerne – vandet løber ind og forårsager kortslutning!
 Maskinerne skal tørres af med en opvredet klud eller svamp efter brug.
 Trevlefiltre og fnugfiltre skal rengøres efter brug.
 Vaske- og tørrerum skal rengøres efter brug. Husk at lukke vinduer og slukke lyset.
 Husk at fjerne vasketøj straks efter vask og straks efter tørring i tørrerum!
 Evt. fejl meldes til viceværterne. 

15. Vaskemaskiner i lejlighederne må kun benyttes fra kl. 7.00 til kl. 21.00 - Vis hensyn, maski- nerne støjer. 

16. Tørring af klatvask på altan skal foregå under altankant. 

VEDLIGEHOLDELSE:
17. Det påhviler beboerne at vedligeholde køleskab og elkomfur, at udskifte defekte kogepla- der, pærer m.v., at udskifte udslidte pakninger i vandhaner og WC-cisterner og regulere disse. Beboeren skal ligeledes sørge for rensning af vandlåse ved afløb fra vaske (herunder håndvaske) og badekar samt gulvafløb på altan. Forårsages der forstoppelse af afløb fra WC-kumme, køkkenvask og gulvafløb, påhviler det alene beboeren at udrede de udgifter, der kan påløbe ved retablering af afløbet til lodret faldstamme. I øvrigt henvises til Ejerforeningens vedtægter.
  
PULTER- OG KÆLDERRUM:
18. Det er forbudt at opbevare gasflasker, benzindunke og fyrværkeri i kælder. 

19. Det er forbudt at åbne for radiatorer i kælder - festsal undtaget. 

KØRSEL OG PARKERING:
20. Der er fartbegrænsning på 20 km på Ægirsvej og p-pladser. 

21. Det er forbudt at henstille busser, lastvogne, arbejdsmaskiner, større varebiler o. lign. i Ringparken.  Campingvogne må højest parkeres en uge for rengøring.  Personvognstrailere skal parkeres på nordside af miljøstation.  Motorcykler må kun parkeres på flisearealer efter aftale med vicevært. 

22. Det er forbudt at henstille u-indregistrerede køretøjer i Ringparken. 

23. Knallertkørsel er forbudt på gangstier og flisearealer. 

24. Knallert parkering henvises til rum beliggende i gavlene ved nr. 1, 9, 19, 33 og 49 

25. Cykler skal udendørs placeres i cykelstativer og indendørs i cykelrum, pulterrum eller lejet kælderrum. 

26. Barnevogne og klapvogne skal placeres i barnevognsrum, pulterrum eller lejet kælderrum. 

MUISK OG LEG:
27. Det er forbudt at spille musik for åbne vinduer, eller på nogen måde støje, således at det er til gene for øvrige beboere. 

28. Det er forbudt at lege og tage ophold i opgang og kælder. 

29. Det er forbudt at spille bold på græsarealerne mellem blokkene. Der henvises til boldbanen overfor Ægirsvej 61 - 67. 

DYR:
30. Det er forbudt at holde og lufte hund i Ringparken. Kun certificerede førerhunde, hvor der er meddelt dispensation, er undtaget. 

31. Det er forbudt at kaste mad ud til fuglene det tiltrækker mus og rotter, desuden tiltrækkes skrigende måger og duer, der efterlader ætsende og ildelugtende ekskrementer på vinduer, biler, altaner og tage. 

ISTANDSÆTTELSE:
32. Det er forbudt at anvende boremaskine eller andre støjende maskiner på søn- og helligdage. 

33. Det er forbudt at anvende boremaskine eller andre støjende maskiner i lejlighederne før kl. 7.00 og efter kl. 19.00.  

34. Det er forbudt at koble emhætter, tørretumbler, ventilator og lignende til ventilationshuller- ne i køkken og toilet for at undgå spredning af brand og lugt.

35. Det er forbudt at bore, skrue eller slå skruer/søm i plast vinduerne. Blot et enkelt hul i vinduesrammen resulterer i nedsat isolation og korrosion af indvendig metalramme.
 
36. Det er forbudt at tilslutte lamper eller maskiner af nogen art til kælder-, trappe- eller ganglys, eller overhovedet til nogen el-måler, der ikke går på beboerens private regning. 

37. Ønsker man at male sin altan, skal ”Nye regler for maling af altaner” følges. Kan rekvireres ved vicevært eller administrator. 

38. Ønsker man at lukke sin altan, skal tinglyste retningslinier følges. Kan rekvireres ved vice- vært eller administrator. 

VICEVÆRTER:
39. Viceværterne har påtaleret og deres anvisninger skal altid følges.

 

 

 

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen